Κυριακή 19/05/2024
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εικονογράμματα κινδύνου CLPΤο εικονόγραμμα κινδύνου είναι μια εικόνα πάνω σε ετικέτα. Η εικόνα φέρει ένα σύμβολο προειδοποίησης και συγκεκριμένα χρώματα τα οποία αποσκοπούν στο να ενημερώνουν για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια ουσία ή ένα μείγμα στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Ο κανονισμός CLP εισήγαγε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στα εικονογράμματα επήλθαν αλλαγές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Τα νέα εικονογράμματα έχουν σχήμα κόκκινου ρόμβου σε λευκό φόντο και αντικαθιστούν τα παλαιά τετράγωνα σύμβολα πορτοκαλί χρώματος που χρησιμοποιούνταν βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας. Από την 1 Δεκεμβρίου 2010, ορισμένες ουσίες και μείγματα έχουν ήδη επισημανθεί σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αλλά τα παλαιά εικονογράμματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Ιουνίου 2017. Μέχρι τότε, στα κατά τόπους σούπερ-μάρκετ ή παντοπωλεία, ενδέχεται να υπάρχουν απορρυπαντικά, έλαια για λυχνίες ή άλλα προϊόντα επισημασμένα είτε με το πορτοκαλί είτε με το λευκό εικονόγραμμα.

 

Αέριο υπό πίεση
Αέριο υπό πίεση

Τι σημαίνει;
Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί.
Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμό.

Παράδειγμα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Περιέκτες αερίου

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες
Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/προστατευτική μάσκα/προστατευτικά γυαλιά.
Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.Σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Δεν υπάρχει σύμβολο για το συγκεκριμένο εικονόγραμμα κινδύνου.

Εκρηκτικό
Εκρηκτικό

 Τι σημαίνει;
Ασταθή εκρηκτικά
Εκρηκτικά, κίνδυνος μαζικής έκρηξης
Εκρηκτικά, σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης
Εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, εκτόξευσης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξη

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Πυροτεχνήματα, πυρομαχικά

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται
Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάςΣύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image

ΟξειδωτικόΟξειδωτικό

 Τι σημαίνει;
Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.
Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Λευκαντικό, οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούςΠαραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο.
Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.Σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image
Εύφλεκτο
Εύφλεκτο
 Τι σημαίνει;
Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο
Εύφλεκτο αέριο
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα
Εύφλεκτο αερόλυμα
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Εύφλεκτο στερεό

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Έλαιο για λυχνίες, βενζίνη, ασετόν για τα νύχιαΠαραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός
Να διατηρείται δροσερό
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνεςΣύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image
Διαβρωτικό
Διαβρωτικό
 Τι σημαίνει;
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Καθαριστικά αποχέτευσης, οξικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, αμμώνιοΠαραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
Φυλάσσεται κλειδωμένο
Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτηΣύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image
       
Image
Κίνδυνος για την υγείαΚίνδυνος για την υγεία  Τι σημαίνει;
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταστρέφοντας το όζον στην ανώτερη ατμόσφαιρα

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Απορρυπαντικά καθαρισμού, καθαριστικά τουαλέτας, ψυκτικό υγρό

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.Σύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image
Οξεία τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα
 Τι σημαίνει;
Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης
Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα
Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής
Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
Τοξικό σε επαφή με το δέρμα
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, μεθανόληΠαραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό
Ξεπλύνετε το στόμα
Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι
Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
Φοράτε μέσα προστασίας της αναπνοής
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
Φυλάσσεται κλειδωμένοΣύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image
       
Image
Σοβαρός κίνδυνος για την υγείαΣοβαρός κίνδυνος για την υγεία  Τι σημαίνει;
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Προκαλεί βλάβες στα όργανα
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Τερεβινθέλαιο, βενζίνη, έλαιο για λυχνίες

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
Φυλάσσεται κλειδωμένο
Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης
Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής
Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοήΣύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image
       
Image
Επικίνδυνο για το περιβάλλονΕπικίνδυνο για το περιβάλλον Τι σημαίνει;
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, βενζίνη, τερεβινθέλαιο

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότηταΣύμβολα που θα καταργηθούν σταδιακά:

Image

Print-icon 


Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Τηλεφωνικές Παραγγελίες

44,00 €
Στο καλάθι
4,25 €
Στο καλάθι
9,40 €
Στο καλάθι
15,25 €
Στο καλάθι
9,00 €
Στο καλάθι
7,75 €
Στο καλάθι
13,50 €
Στο καλάθι
48,00 €
Στο καλάθι
-9,55 %
BISON Rubber Seal Κit Επισκευαστικό Ελαστικό Σφραγιστικό Αδιάβροχο 100%  Για Υγρασίες Μαύρο 750ml
19,90 € 18,00 €
Στο καλάθι
-2,78 %
ER-LAC A + B Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Γυαλιστερό 10Lt
108,00 € 105,00 €
Στο καλάθι
-12,50 %
DUROSTICK DS-220 Στεγανωτικό Μονωτικό Ταρατσών Λευκό 25kg
120,00 € 105,00 €
Στο καλάθι
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης